15 Kasım 2015 Pazar

SQL Cursor (İmleç) Kullanımı

Fetch,İmleç,Cursor vs...

SQL Server’daki imleç (cursor), bir metin editöründeki imleçlerle aynı görevi yapar. Metin editöründe çalışma anında, imleç nerede bulunuyorsa oradaki verileri temel alan işlemler yapılabilir. SQL Server’daysa imlecin bulunduğu yerdeki verilere satır satır erişilebilir. Veritabanı ortamında bir seçme sorgusu sonucu erişilen kayıtlara bir döngü çerçevesinde tek tek erişim sağlayabilmek için imleç programlamak gerekir. İmleçler, veritabanlarında saklanmaz.
İmleçler performans açısından çok tercih edilmemektedir. Bu yüzden gerekmedikçe imleç kullanılmamalıdır. CASE yapısı ya da geçici tablolar kullanarak imleç kullanmadan aynı sonuçlar elde edilebilmektedir. İmleçler, satır satır hareket etmenize olanak sağlayarak kimi zaman işinizi çok kolaylaştırsalar da çoğu zaman performans kaybına sebep olurlar. Bu yüzden, gereksiz yere imleç kullanmaya çalışmayınız.

Kullanım Amaçları

İmleçler;
 •  Bir sonuç setinde o anda bulunulan pozisyondaki satır veya takip eden satırlardaki verilere ulaşmak,
 •  Yapılan bir sorgu sonucu geri dönen değerlerden her satırı ayrı ayrı değerlendirip duruma göre verileri değiştirmek,
 •  Tetikleyici (trigger) veya Stored Procedure’lerin bir sonuç setine satır satır ulaşmasını sağlamak,
 •  Diğer kullanıcılar tarafından yapılan değişikliklerin görünebilirlik seviyesini ortak zamanlı çalışmada ayarlamak için kullanılırlar.

T-SQL İmleçler

T-SQL imleçler sunucu tarafından çalışır ve sadece bir sonuç seti (resultset) üzerinde tanımlanırlar. Bu şekilde tanımlanan bir imleçte, kayıt seçmek için yazılan SELECT sorgusunda COMPUTE, COMPUTE BY, INTO deyimleri bulunmaz.

T-SQL Cursor Kullanımı

Beş adımdan oluşur:
 • İmleç değişken tanımlama: Bir SELECT ifadesinde, bir değişken tanımlanarak seçme işlemi sonucunda elde edilecek değeri tutacak imleç tanımlanmış olur.
 • İmleci açma: SELECT işleminden sonra imleç ilk satırı işaret edecek şekilde ayarlanır.
 • Erişim ile ilgili işlemler: FETCH deyimi kullanılarak, bir döngüyle satırlara erişilir. Değişiklik ve okuma yapılabilir.
 • İmleci kapatma: CLOSE deyimiyle imleç kapatılır. Tekrar açılabilir.
 • İmleci bellekten silme: DEALLOCATE deyimi imleci bellekten siler.

@@FETCH_STATUS ve @@ROWCOUNT

Yapılan işlemler sonucunda imlecin son satıra gelip gelmediğini anlamak için @@FETCH_STATUS ve @@ROWCOUNT fonksiyonları kullanılır.
FETCH_STATUS fonksiyonu, en son çalıştırılan FETCH komutunun sonucu hakkında bilgi verir.
FETCH_STATUS fonksiyonu üç farklı değer alabilir.
Değer Açıklama
0 Bir önceki FETCH komutu başarıyla gerçekleştirildi.
-1 Bir önceki FETCH komutunda hata ile karşılaşıldı.
2 Son kayıta ulaşıldı. (end of resultset)
Tablo 1: @@FETCH_STATUS fonksiyonu değer tablosu
@@ROWCOUNT fonksiyonu, bir önceki FETCH komutu başarıyla gerçekleştirildikten sonra sonuç setinde toplam kaç kaydın bulunduğunu tutan fonksiyondur. FETCH komutu hiç kullanılmamışsa, imlecin işaretlediği sonuç setinde toplam kaç kaydın yer aldığını gösterir.
Örnek
Kitaplar tablosunun istenilen içeriğini yazdıracak bir imleç tanımlayıp kullanacağınızı varsayınız.
Resim 1: Kitaplar tablosu
 • İlk adımda imleç tanımlanır.


Resim 2: İmlecin tanımlanması ve SELECT sorgusu

 • İkinci adımda imleç açılır.
Resim 3: İmlecin açılması
 • Üçüncü adımda imleç üzerinde dolaşmak için FETCH komutundan faydalanılır. Bu sorgu tarafından döndürülen iki satıra karşılık değişkenler tanımlanır. FETCH ile ilk satırın üstüne gelinir ve ilk kayıtta yer alan iki değer yazdırılır.Resim 4: FETCH komutunun kullanılması
 • İmleç kapatılır.


Resim 5: İmlecin kapatılması
 • Gerekirse hafızadan silinir.


Resim 6: İmlecin hafızadan silinmesi

 • Eğer, birden fazla kayıt yazdırılacaksa döngü kullanılmalıdır.
Resim 7: Birden fazla kayıt için döngü kullanılması


 Resim 8: İmleç oluşturma ve kapatma işleminin tamamı

CAST fonksiyonuyla int tipindeki @KitapKod değişkeni VARCHAR tipine dönüştürülmektedir. Sorguyu çalıştırdıktan sonra elde edilen sonuçları Messages penceresinden görebilirsiniz.

  Resim 9: İmlecin sonucu

 İmleç Seçeneklerini Ayarlamak

Bir imlecin tipi ve davranışı ayarlanabilir.
 • CursorType: Forward-Only, static, keyset-driven, dynamic değerlerinden birini alabilir. Genel olarak istemci tipi imleçler, forward-only’dir. ODBC, OLE DB veya DB-Library gibi API’ler tarafından bu değer otomatik olarak ayarlanabilir. Kullanıcının istediği şekle de getirilebilir.
 • CursorBehaviors: SCROLL ve INTENSIVE tiplerinden birini alabilir. ODBC ve DB-Libraray bu özellik için değer ataması yapmaz.

İmleçlerle Satırlar Arasında Dolaşmak

Bir imleç satırlar üzerinde dört temel işlevi yerine getirir: İlk kayıta, son kayıta, önceki veya sonraki kayıta gidebilir ve SCROLL CURSOR olarak adlandırılırlar.
İfade İşlevi
FETCH FIRST İlk satıra konumlanır.
FETCH LAST Son satıra konumlanır.
FETCH NEXT Bir sonraki satıra konumlanır.
FETCH PRIOR Bir önceki satıra konumlanır.
FETCH RELATIVE n Bulunulan satırdan n kayıt ileriye konumlanır.
FETCH ABSOLUTE Baştan n. kayıta konumlanır.
Örnek Tablo 2: Hareket ifadeleri
“Kitaplar” tablosu üzerinde imleci çeşitli şekillerde hareket ettireceğinizi varsayınız.Resim 10: FETCH komutu ile satırlar arasında dolaşım örneği

Bu Query’i çalıştırdığınızda elde edilen sonuçları Results penceresinden görebilirsiniz.
Resim 11: Sonuç penceresi

İmleçle Kayıtları Düzenlemek

Bir imleçle, üzerinde bulunulan satırı silebilir veya düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu işlemler aslında UPDATE ve DELETE komutlarıyla da yapılabilir ancak bir UPDATE veya DELETE ifadesiyle ifade edemeyeceğiniz bir işlem karşınıza gelirse bu tür bir yöntemi tercih edebilirsiniz.
UPDATE ve DELETE ifadelerinin WHERE kısmı için WHERE CURRENT OF ifadesini kullanabilirsiniz.


Resim 12: WHERE CURRENT OF ifadesi


Ortak Zamanlı Çalışma

İmleçlerle bir veriye erişirken aynı anda başka başka kullanıcıların da bu veriye erişimlerini düzenlemek için kilitleme mekanizması devreye konulabilir.
Bir imlecin verilere ortak erişiminin düzenlenmesi için iki yöntemden biri kullanılabilir. Oturum seviyesinde kilitleme seçeneğini tayin ederek imleç veriye eriştiği anda diğer erişim isteklerinin hangi haklara sahip olacağı otomatik olarak tayin edilebilir. İmleci tanımlayan FROM cümlesinden sonra kilitleme seçeneği belirtilerek sadece imlecin işi bitinceye kadar olan süre zarfında, aynı kaynaklara erişmek isteyenler için bir kilitleme seçeneği belirtilebilir.
FROM’dan sonra Tablo 3’teki ifadelerden biri gelebilir.

İfade İşlevi
READ_ONLY Pozisyona bağlı güncellemelere izin verilmez ve imleç açıldığında
herhangi bir kilit konmaz.
OPTIMISTIC Hiçbir satırı kilitlemez. Satır bazında değişiklikleri SQL Server
WITH VALUES takip eder.
OPTIMISTIC Timestamp türü sütunu olan bir tablo üzerindeki imleçler için
tanımlanabilir. Bu tür bir imleç, sadece timestamp sütun değerine
WITH ROW
bakarak kendisinden sonra değişip değişmediğini anlamasını
VERSIONING
sağladığı için server açısından daha az yük bindiricidir.
SCROLL LOCKS SELECT cümlesinde verilen kilitleme ipucuna göre kilitleme yapar.
Tablo 3: Ortak zamanlılık seçenekleri
Kaynak: MEGEP

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder